فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم پایهآمارآمار کارشناسی پیوسته
دانشکده علوم پایهآمارآمار ریاضی کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهریاضیریاضی کارشناسی پیوسته
دانشکده علوم پایهریاضیریاضیات و کاربردها - آنالیز کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهریاضیریاضیات و کاربردها - بهینه سازی کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهریاضیریاضیات و کاربردها- جبر کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهزمین شناسیزمین شناسی کارشناسی پیوسته
دانشکده علوم پایهعلوم کامپیوترعلوم کامپیوتر کارشناسی پیوسته
دانشکده مهندسیمهندسی کشاورزی و منابع طبیعیعلوم و مهندسی باغبانی کارشناسی پیوسته
دانشکده مهندسیمهندسی کشاورزی و منابع طبیعیعلوم و مهندسی محیط زیست کارشناسی پیوسته
دانشکده مهندسیمهندسی صنایعگروه مهندسی صنایع کارشناسی پیوسته
دانشکده مهندسیمهندسی عمرانگروه مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته
دانشکده مهندسیمهندسی معدنگروه مهندسی معدن کارشناسی پیوسته
دانشکده مهندسیمهندسی برقمهندسی برق کارشناسی پیوسته
دانشکده مهندسیمهندسی برقمهندسی برق طراحی مدار مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد
دانشکده مهندسیمهندسی شیمیمهندسی شیمی کارشناسی پیوسته
دانشکده مهندسیمهندسی عمرانمهندسی عمران-سازه کارشناسی ارشد
دانشکده مهندسیمهندسی کامپیوترمهندسی کامپیوتر کارشناسی پیوسته
دانشکده مهندسیمهندسی برقمهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد
دانشکده مهندسیمهندسی مکانیکمهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد