اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده مهندسی»

مهندسی برق

مهندسی شیمی

عباس قره قاشی

عباس قره قاشی

استادیار

مجتبی لشکری

مجتبی لشکری

دانشیار

مهندسی صنایع

مهندسی عمران

مهندسی کامپیوتر

مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

مهندسی محیط زیست

مهندسی معدن

حامد شیرازی

حامد شیرازی

استادیار

مهندسی مکانیک

حسین تقی پور

حسین تقی پور

استادیار

عقیل شاولی پور

عقیل شاولی پور

استادیار

وحید عطابخشیان

وحید عطابخشیان

استادیار