اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده فنی مهندسی»

مهندسی برق

مهندسی شیمی

عباس قره قاشی

عباس قره قاشی

استادیار

مجتبی لشکری

مجتبی لشکری

دانشیار

مهندسی صنایع

مهندسی عمران

مهندسی کامپیوتر

امیر رجائی

امیر رجائی

استادیار

زینب لشکری پور

زینب لشکری پور

مربی

همکار سابق

مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

مهندسی محیط زیست

مهندسی معدن

مهندسی مکانیک

حسین تقی پور

حسین تقی پور

استادیار

عقیل شاولی پور

عقیل شاولی پور

استادیار

وحید عطابخشیان

وحید عطابخشیان

استادیار