کارکنان

نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
مهری ایرانی

مهری ایرانی

گروه : کارشناس گروه

×

مهری ایرانی

گروهکارشناس گروه
سمتکارشناس گروه
محل خدمتگروه ریاضی و آمار
احسان حاتمی

احسان حاتمی

گروه : کارشناس دانشکده

×

احسان حاتمی

گروهکارشناس دانشکده
محل خدمتدانشکده فنی مهندسی و علوم پایه
تلفن۱۲۵۱
طلحه رودینی

طلحه رودینی

گروه : کارشناس گروه

×

طلحه رودینی

گروهکارشناس گروه
محل خدمتگروه مهندسی برق
ضیاالرحمن زراعتی

ضیاالرحمن زراعتی

گروه : کارشناس گروه

×

ضیاالرحمن زراعتی

گروهکارشناس گروه
محل خدمتگروه مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی
سمیه قنبری

سمیه قنبری

گروه : کارشناس گروه

×

سمیه قنبری

گروهکارشناس گروه
محل خدمتگروه مهندسی معدن و زمین شناسی
سعید کفاش

سعید کفاش

گروه : کارشناس گروه

×

سعید کفاش

گروهکارشناس گروه
سمتکارشناس گروه
محل خدمتگروه مهندسی عمران
تلفن۰۵۴۳۱۲۵۱۲۵۹
صفورا نارویی

صفورا نارویی

گروه : کارشناس گروه

×

صفورا نارویی

گروهکارشناس گروه
محل خدمتمهندسی کشاورزی و محیط زیست