معاون دانشکده

تعداد بازدید:۳۲۰

معاون دانشکده
 

            

معاون دانشکده : دکتر اسماعیل بشکار

درجه علمی : استادیار

شماره تماس :31251251-054

داخلی : 1251

پست الکترونیک : e.bashkar@velayat.ac.ir 

 

 

کلید واژه ها: عضو هیات علمی گروه آمار دکتر اسماعیل بشکار