معاون دانشکده

تعداد بازدید:۵۵۶

معاون دانشکده
 

        

   

 

معاون آموزشی دانشکده : دکتر اسماعیل بشکار

درجه علمی : استادیار

شماره تماس :31251251-054

داخلی : 1251

پست الکترونیک : e.bashkar@velayat.ac.ir 

 

 

معاون پژوهشی دانشکده : دکتر پویان خامه چی

درجه علمی : استادیار

شماره تماس :3125-054

داخلی : 

پست الکترونیک : p.khamechi@velayat.ac.ir

کلید واژه ها: عضو هیات علمی گروه آمار دکتر اسماعیل بشکار