درباره دانشکده

تعداد بازدید:۹۰۱

معرفی دانشکده

دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه ولایت درسال 1387 تاسیس گردیده است. همانطور که از عنوان مشخص است، این دانشکده از دو شاخه اصلی فنی مهندسی و عاوم پایه تشکیل یافته است.

گروه های آموزشی شاخه فنی مهندسی این دانشکده عبارتند از:

گروههای شاخه فنی مهندسی مقطع پذیرش میانگین پذیرش سالانه تعداد عضو هیات علمی
گروه مهندسی عمران کارشناسی و کارشناسی ارشد 40 نفر 7 نفر
گروه مهندسی صنایع تا مقطع کارشناسی 20 نفر 4 نفر
گروه مهندسی منابع طبیعی تا مقطع کارشناسی 18 نفر 4 نفر
گروه مهندسی کشاورزی تا مقطع کارشناسی 18 نفر 4 نفر
گروه مهندسی برق تا مقطع کارشناسی 25 نفر 6 نفر
گروه مهندسی کامپیوتر تا مقطع کارشناسی 25 نفر 4 نفر
گروه مهندسی مکانیک تا مقطع کارشناسی 25 نفر 4 نفر
  مجموع 100 نفر 25 نفر

گروه های آموزشی شاخه علوم پایه این دانشکده عبارتند از:

گروههای شاخه علوم پایه مقطع پذیرش میانگین پذیرش سالانه تعداد عضو هیات علمی
گروه ریاضی کارشناسی و کارشناسی ارشد 40 نفر 15 نفر
گروه آمار کارشناسی و کارشناسی ارشد 20 نفر 5 نفر
گروه علوم کامپیوتر تا مقطع کارشناسی 20 نفر 3 نفر
گروه زمین شناسی تا مقطع کارشناسی 20 نفر 5 نفر
  محموع 100 نفر 28 نفر

 

 


ریاست دانشکده
 

      

رئیس دانشکده : دکتر نرجس سابقی

درجه علمی : استادیار

شماره تماس :31251251-054

داخلی : 1251

پست الکترونیک : n.sabeghi@velayat.ac.ir