اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده علوم پایه»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده علوم پایه»

ریاضی

فرشاد امیدی

فرشاد امیدی

استادیار

ابراهیم تمیمی

ابراهیم تمیمی

استادیار

مهدی چوبین

مهدی چوبین

استادیار

پویان خامه چی

پویان خامه چی

استادیار

نرجس سابقی

نرجس سابقی

استادیار

مهدی سمیعی

مهدی سمیعی

استادیار

خدیجه کشوردوست

خدیجه کشوردوست

استادیار

اباذر کیخا

اباذر کیخا

استادیار

زمین شناسی