رؤسای پیشین دانشکده

تعداد بازدید:۲۹۹

رؤسای پیشین دانشکده

 

 

 

 

        دکتر نرجس سابقی

       درجه علمی: استادیار

   از سال 1400 لغایت 1401

    دکتر مجتبی لشکری

   درجه علمی: دانشیار

 

  از سال 1397 لغایت 1400

 

    دکتر حامد نجفی

   درجه علمی: دانشیار

  

   از سال 1397 لغایت 1397