معاونین پیشین دانشکده

تعداد بازدید:۲۲۵
معاونین پیشین دانشکده
تصویر نام و نام خانوادگی مرتبه علمی سالهای مسئولیت
دکتر مهران تمجیدی استادیار 99-400
دکتر تیمورتاجداری استادیار 97-99
مهندس مهدی رمضانی فرد مربی 95-97