فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده ادبیات و علوم انسانیتاریخعلوم اجتماعی/مردم شناسیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم پایهزمین شناسیزمین شناسی کارشناسی پیوسته
زبان های خارجیزبان انگلیسیزبان و زبان شناسیکارشناسی پیوسته
دانشکده ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد
دانشکده ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته
دانشکده ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی
دانشکده ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات عربیزبان و ادبیات عربیکارشناسی ارشد
دانشکده ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات عربیزبان و ادبیات عربیکارشناسی پیوسته
زبان های خارجیزبان انگلیسیزبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی پیوسته
دانشکده ادبیات و علوم انسانیتاریخزبان های باستانی ایرانکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهریاضیریاضیات و کاربردها- جبر کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهریاضیریاضیات و کاربردها - بهینه سازی کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهریاضیریاضیات و کاربردها - آنالیز کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهریاضیریاضی کارشناسی پیوسته
مدیریت و حسابداریمدیریتحسابداریکارشناسی پیوسته
دانشکده ادبیات و علوم انسانیتاریختاریخ ایران اسلامیکارشناسی ارشد
دانشکده ادبیات و علوم انسانیتاریختاریخکارشناسی پیوسته
دانشکده ادبیات و علوم انسانیتاریخایران شناسی فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگیکارشناسی ارشد
دانشکده ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیادبیات معاصرکارشناسی ارشد
زبان های خارجیزبان انگلیسیآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد