برگزاری دفاع

جلسه دفاع کارشناسی

برگزاری جلسه مجازی دفاع از پروژه پیاده سازی سامانه جستجوگر مقالات علمی همراه با سورس به راهنمایی مهندس احسان اسلامی گالری

با موضوع پیاده سازی سامانه تجمیع کننده و جستجوگر مقالات علمی همراه با سورس از نشریات معتبر توسط آقای صادق ریگی کارواندری به راهنمایی مهندس احسان اسلامی و داوری آقایان مهندس سلمان آسوده و دکتر علیرضا طاوسی

ادامه مطلب