با حضور جمعی از اعضای گروه ریاضی

برگزاری جلسه گزارش اتمام طرح ارتباط با صنعت و جامعه عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه ولایت

تعداد بازدید:۱۱۴
این جلسه در رابطه با طرح ارتباط با صنعت و جامعه آقای دکتر سمیعی و در ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۲۱ خرداد در سالن کنفرانس دانشکده برگزار شد. این طرح شش ماه به طول کشیده است و در راستای طرح ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم انجام گرفته است. این طرح به اهمیت آموزش ریاضی به دانش آموزان و دانشجویان پرداخته است.
برگزاری جلسه گزارش اتمام طرح ارتباط با صنعت و جامعه عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه ولایت

با حضور جمعی از اعضای گروه ریاضی، جلسه گزارش اتمام طرح ارتباط با صنعت و جامعه آقای دکتر مهدی سمیعی عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه ولایت ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۲۱ خرداد در سالن کنفرانس دانشکده برگزار شد. این طرح شش ماه به طول کشیده است و در راستای طرح ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم انجام گرفته است. در بخشی از چکیده این طرح اهمیت آموزش ریاضی به دانش آموزان و دانشجویان بحث شده است که به مطالعه آن میپردازیم.

چکیده:

امروزه توصیه صاحب‌نظران مسائل تربیتی و آموزشی آن است که رهیافت‌ها و راهبردهای طراحی برنامه‌های درسی طوری صورت گیرد که بتواند دانش‌آموز و دانشجو را تولید کننده و سازنده علم بار آورد و نه دریافت‌کننده‌ی صرف آن. درس ریاضی ازجمله دروسی است که مطالب آن از نظم منطقی برخوردار است. ازاین‌رو، موضوع‌هایی که در ابتدای هر مبحث ارائه می‌شوند درواقع آمادگی‌های شناختی لازم را در دانش‌آموزان یا دانشجویان برای یادگیری موضوع‌های بعدی فراهم می‌آورد. همراه با این آمادگی شناختی که در دانش آموزان ایجاد می‌شود، باید نگرش مثبتی نسبت به این درس به‌صورت آمادگی‌های انگیزشی برای یادگیری در آنان ایجاد کرد. در این میان، وظیفه معلم  علاوه بر تدریس، ایجاد خود پنداره و نگرش مثبت نسبت به درس در دانش آموزان است. چراکه معلمان این توانایی را دارند تا تمرین‌های روزمره و خسته‌کننده را به تجربه‌های یادگیری به‌صورت تعاملی و لذت‌بخش برای دانش‌آموزان و دانشجویان تغییر دهند. به‌کارگیری نوآوری‌‌های گوناگون در مهارت‌های تدریس ریاضی در رسیدن به این مهم، مؤثر است. در این راستا بیان ریاضی‌وار مسائل و پدیده‌های روزمره و به عبارتی کشف ریاضیات پنهان در آن‌ها و بررسی تاثیر این روش بر نگرش دانش آموزان(مطالعه موردی: دبیرستان‌های دانشگاه ولایت) موضوع تحقیق اینجانب قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که ریاضی‌وار کردن پدیده‌ها بر نگرش دانش آموزان نسبت به درس ریاضی تأثیرگذار است. همچنین نتایج آزمون T نشان داد که ریاضی‌وار کردن پدیده‌ها بر هر سه مؤلفه (لذت بردن، ترس و ارزش و اهمیت ریاضی) اثر مثبت دارد.

کلید واژه ها: ارتباط با صنعت ارتباط با صنعت و جامعه گروه ریاضی دکتر مهدی سمیعی


نظر شما :