گروه مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

تعداد بازدید:۳۰۱
گروه مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

مدیر گروه : دکتر محبوبه زمانی پور

درجه علمی : استادیار

گرایش : 

شماره تماس :   31251260-054

داخلی :  1260

پست الکترونیک : m.zamanipour@velayat.ac.ir

 

 

 

کارشناس : خانم صفورا نارویی

شماره تماس :   31251260-054

داخلی :  1260