اساتید گروه مهندسی عمران

تعداد بازدید:۴۶۸
نام استاد مرتبه علمی آدرس ایمیل   گرایش
دکتر بابک دیزنگیان استادیار b.dizangian@velayat.ac.ir سازه
دکتر محمد قاسمی استادیار m.ghasemi@velayat.ac.ir سازه
دکتر احسان عدیلی استادیار e.adili@velayat.ac.ir سازه
مهندس عبدالقیوم دهواری مربی a.dehvari@velayat.ac.ir سازه
مهندس بهزاد دژکام مربی b.dejkam@velayat.ac.ir سازه
مهندس علی یغفوری مربی a.yaghfoori@velayat.ac.ir زلزله
مهندس سید محمد میری مربی m.miri@velayat.ac.ir آب و سازه هیدرولیکی