مدیران گروه

تعداد بازدید:۱۶۶
مدیران پیشین گروه
دکتر حامد شهرکی 1401 تاکنون
دکتر علیرضا طاوسی 1397 تا 1401
دکتر تیمور تاجداری 1397-1394
مهندس مهدی رمضانی فرد 1394-1391