پایان ثبت حذف پزشکی (آغاز: روز غیبت در آزمون)

تاریخ : ۰۸ تیر ۱۴۰۱