شروع کلاسهای نیمسال دوم (بهمن ۱۴۰۰)

تاریخ : ۰۹ بهمن ۱۴۰۰

1.شروع کلاسها

2.آغاز امتحان معرفی به استاد و ثبت نمره آن (بدون احتساب در سنوات)